สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุมชน : ชุมชนหลังวัดห้วยยอด
 
นายเฉลิมพล เพ็ชรหัตถ์
ประธานกรรมการ
นายสายัน สำลี
รองประธานกรรมการ
นายประเทือง คงเพ็ง
กรรมการ
นายโอภาส บุญเมือง
กรรมการ
นางจินดา ไชยการ
กรรมการ
นางสาวผกาวรรณ จูฮุ้ง
กรรมการ
นายวิจิตร สวัสดิพันธ์
กรรมการ
นางเวียงชัย ด้วงจิตต์
กรรมการ
นายปริญญา จันทนพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนหลังวัดห้วยยอด