สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุมชน : ชุมชนถนนแพรก
 
นายพรชัย บุญเจริญ
ประธานกรรมการ
นายสุชิต เที่ยงธรรม
รองประธานกรรมการ
นายสุธี ณ ระนอง
กรรมการ
นายโชติ บุญเจริญ
กรรมการ
นางสมจิตร พุตดำ
กรรมการ
นางจุรี สุทธิรักษ์
กรรมการ
นางกมลทิพย์ จงกิจ
กรรมการ
นายธรรมรักษ์ จันทร์คำ
กรรมการ
นายนิตย์ แสงแป้น
กรรมการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนถนนแพรก