สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุมชน : ชุมชนตาชี
 
นายจิราพล วังสกุล
ประธานกรรมการ
ร.ต.ท.ธวัชชัย พานิชย์
รองประธานกรรมการ
นางวันดี อธิคมอนันต์
กรรมการ
นายฉลอง พานิชกุล
กรรมการ
นางจุไร วังสกุล
กรรมการ
นางสาวเลี่ยนห้อง ศรีขยัน
กรรมการ
นางบุญเรือน ภูมิกลาง
กรรมการ
นางวิไล เพชรฤทธิ์
กรรมการ
นายอนุพงษ์ จริงจิตร
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนตาชี