สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุมชน : ชุมชนวัฒนา
 
นางรัชฏ์ฐิทิพย์ บุญเจริญ
ประธานกรรมการ
นายวงศกร ภูววิทวัส
รองประธานกรรมการ
นางสุชาดา ขุนพลาย
กรรมการ
ร.ต.ท.มาโนชญ์ วิมลเมือง
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ คังคะสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวเจียมใจ ไทรงาม
กรรมการ
นายจักรี เทศบุตร
กรรมการ
นายมงคล ธรรมวานิช
กรรมการ
นางจำปี จิตรอักษร
กรรมการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนวัฒนา