สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุมชน : ชุมชนควนหนังขำ
 
นายฉัตร อิ้วสู
ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ไชยฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
นายพรเทพ บริพันธ์
กรรมการ
นายวีรพงศ์ สิทธิชัย
กรรมการ
นายยศ ขุนศักดิ์
กรรมการ
นายจรูญ วรรณบวร
กรรมการ
นายวิเชียร มีสุข
กรรมการ
นางสาวลัดดา หอมแก้ว
กรรมการ
นางกนกกร คงทอง
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนควนหนังขำ