สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการชุมชน : ชุมชนกวนอู
 
นางสาวกษมา พรหมศรี
ประธานกรรมการ
นายศุภชัย เหลียวพัฒนพงศ์
รองประธานกรรมการ
นายไพรัช ภูมิทักษิณากุล
กรรมการ
นายทนงค์เดช สมหมาย
กรรมการ
นายดำรงฤทธิ์ ไชยวิจารณ์
กรรมการ
นายสามารถ เลี้ยงมณีกุล
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ พานิช
กรรมการ
นางนภาพร เหลียวพัฒนพงศ์
กรรมการ
นายพีระพล ด่านสกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนกวนอู