สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน : ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด
 
นางสาวจิราวรรณ พราหมเพท
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางสาวอุไร มาลา
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางเมษา ไขยบุตร
กรรมการ
นางกรรณิการ์ เทศพิทักษ์
กรรมการ
นางสาวสมใจ บุญทอง
กรรมการ
นางสุมาลี บุญช่วย
กรรมการ
นางสาวเซี่ยมฮ่อง แซ่ตั้ง
กรรมการ
นางสมสุข บุญชูวงศ์
กรรมการ
นางสาวมลฤดี เชาวน์วุฒิกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนหน้าวัดห้วยยอด