สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน : ชุมชนหลังวัดห้วยยอด
 
นางชุติมา คีรีรัตน์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
รองประธานคณะกรรมการสตรี
นางมุกดา วงศ์หนองเตย
กรรมการ
นางสาววันดี แซ่หว่อง
กรรมการ
นางสาวสุณี จุ้งลก
กรรมการ
นางสาวดุษดี สมพงษ์
กรรมการ
นางสาวธนัชพร เพชรฤทธิ์
กรรมการ
นางกัญญาณัฐ โพธิ์วิจิตร
กรรมการ
นางสาวอรัญญา เที่ยงธรรม
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนหลังวัดห้วยยอด