สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน : ชุมชนถนนแพรก
 
นางสมจิตร พุตดำ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางสาวชนิตา เก้าเอี้ยน
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางศรีอุรินทร์ น้ำผุด
กรรมการ
นางอาภาภรณ์ บุญเจริญ
กรรมการ
นางกมลทิพย์ จงกิจ
กรรมการ
นางสมสุข ขาวดี
กรรมการ
นางปราณี จันทร์เจริญกุล
กรรมการ
นางสาวจงกล สุภาผล
กรรมการ
นางจุรี สุทธิรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนถนนแพรก