สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน : ชุมชนตาชี
 
นางสาวสุนันทา พฤกษสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางจำเรียง จันทร์แดง
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางสำรวย จำปา
กรรมการ
นางอำนวย สิงห์สิทธิ
กรรมการ
นางพรกมล เตมีย์ชาติ
กรรมการ
นางอรุณศรี เขตรัตนา
กรรมการ
นางไพเราะ ศรีรักษา
กรรมการ
นางประทุม สวัสดิรักษา
กรรมการ
นางกาญจนโรจน์ เถรว่อง
กรรมการ
นา่งสาวลำไพ ลือนาม
กรรมการ
นางวิไล เพชรฤทธิ์
กรรมการ
นางธนพร ธีราธรรม
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนตาชี