สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน : ชุมชนวัฒนา
 
นางถาวร หนูวุ่น
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางวรรณา วงศ์หนองเตย
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี
นางพิมใจ วงศ์เหลือง
กรรมการ
นางสาวมาลี แต่งสวน
กรรมการ
นางจำปี จิตรอักษร
กรรมการ
นางสาวเจียมใจ ไทรงาม
กรรมการ
นางสุชาดา ขุนพลาย
กรรมการ
นางรัชฏ์ฐิทิพย์ บุญเจริญ
กรรมการ
นางอรัญญา บุญเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
 
ประกาศต่างๆชุมชนวัฒนา