สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป

 
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
        สภาพพื้นที่ภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงๆ ต่ำๆ มีที่ราบน้อยมีลำคลองเล็กๆไหลผ่านตัวเมือง คลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองห้วยยอด และคลองห้วยแห้ง
        สภาพอากาศ แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็น 3 ฤดู คือ  
  ฤดูร้อน
        เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเริ่มร้อน และจะร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน
  ฤดูฝน
        เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนทั่วไปและในช่วงฤดูฝน ยังมีร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆ จึงทำให้มีฝนตกมาก ซึ่งฝนจะตกหนักช่วงเดือนกันยายน
  ฤดูหนาว
        เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมีอากาศหนาวเย็น แต่ไม่ค่อยจะหนาวเย็นมากนัก และมักจะมีฝนตกทั่วไป
        อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์อบอุ่นระหว่าง 19 – 38 องศาเซลเซียส
        ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 151.08 มม.
        ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย 80.77
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาขาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากคม และตำบลปากแจ่ม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาปูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากคม
        
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
        เทศบาลตำบลห้วยยอด เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,818.75 ไร่ ครอบคลุมตำบลห้วยยอด และตำบลเขาปูนบางส่วน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ในเขตเทศบาลมีลำคลองและลำธารสาธารณะเล็กๆ ไหลผ่านตัวเมือง ดังนี้
        1. คลองห้วยยอด มีความยาว 3,100 เมตร เป็นลำธารที่มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกโตนคลาน ซึ่งตกมาจากเขา หรือควนในเหยา สายน้ำนี้ไหลผ่านตัวเมืองห้วยยอด และไหลไปลงแม่น้ำตรังที่ตำบลปากคม ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง
        2. คลองห้วยแห้ง มีความยาว 3,400 เมตร เป็นลำธารที่มีต้นกำเนิดมาจากเขาห้วยแห้ง ไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือ สภาพคลองปัจจุบันตื้นเขิน และขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งเช่นกัน
        3. ห้วยหลักแก้ว ความยาว 1,312 เมตร เป็นลำธารเล็กๆ ที่ไหลมาจากภูเขาบริเวณหมู่บ้านป่าขี้ทรายไหลอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน
        4. ห้วยไสถั่ว มีความยาว 1,553 เมตร