สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

 
อาชีพ
        ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย ทำสวนยางพารา รับราชการ และอื่นๆ พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกจะอยู่บริเวณรอบเขตเมือง ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายจะมีแหล่งประกอบการอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวสองฟากถนนเพชรเกษม
 
หน่วยธุรกิจ
        ในเขตเทศบาล มีสถานประกอบการค้าและบริการส่วนใหญ่เป็นกิจการค้าปลีก รองลงมาเป็นกิจการค้าบริการ ประเภทของกิจการค้าที่มีมากที่สุด คือ ร้านขายอาหาร ร้านขายของชำ หาบเร่ แผงลอย ร้านเสริมสวย
 
- ร้านค้าทั่วไป 162 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง
- ตลาดสด 1 แห่ง
        สถานประกอบการค้าเทศพาณิชย์
 
- สถานธนานุบาล 1 แห่ง
        สถานประกอบการด้านบริการ
 
- ธนาคาร 5 แห่ง
        การอุตสาหกรรม
 
- โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น 11 แห่ง