สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ลักษณะสภาพสังคม

 
จำนวนหมู่บ้าน (เขตการปกครอง)
เทศบาลตำบลห้วยยอด มีชุมชนอยู่ในการปกครองจำนวน 8 ชุมชน และ 1 กลุ่มพัฒนาสตรี ประกอบด้วย
        ชุมชนที่ 1 ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด
 
นายประสิทธิ์ จู่วัฒนาพงศ์ ประธานกรรมการชุมชนหน้าวัดห้วยยอด
        ชุมชนที่ 2 ชุมชนหลังวัดห้วยยอด
 
นายสายัน สำลี ประธานกรรมการชุมชนหลังวัดห้วยยอด
        ชุมชนที่ 3 ชุมชนถนนแพรก
 
นายเอกชัย อรรถชัย ประธานกรรมการชุมชนถนนแพรก
        ชุมชนที่ 4 ชุมชนวัฒนา
 
นางฐาณิญา บุญเจริญ ประธานกรรมการชุมชนวัฒนา
        ชุมชนที่ 5 ชุมชนตลาดห้วยยอด
 
นายทวีศักดิ์ ไทรงาม ประธานกรรมการชุมชนตลาดห้วยยอด
        ชุมชนที่ 6 ชุมชนตาชี
 
นายภูริภัทฒ์ โมฬี ประธานกรรมการชุมชนตาชี
        ชุมชนที่ 7 ชุมชนกวนอู
 
นายประเวศ รักดี ประธานกรรมการชุมชนกวนอู
        ชุมชนที่ 8 ชุมชนควนหนังขำ
 
นายฉัตร อิ้วสู ประธานกรรมการชุมชนควนหนังขำ
        กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลห้วยยอด
 
นางพิมพ์ภัทร วัฒนสิน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
   
 
จำนวนประชากร
        เทศบาลตำบลห้วยยอดมีประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,704 คน เป็นชาย 4,145 คน เป็นหญิง 4,559 คน จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,046 หลัง มีจำนวนเจ้าบ้าน จำนวน 3,006 ครัวเรือน
 
การศาสนา
        ในเขตเทศบาล มีวัดพุทธศาสนา 1 แห่ง ศาลเจ้า 6 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม อุปนิสัยใจคอของคนห้วยยอดส่วนใหญ่ โดยทั่วไปมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือต่อทางราชการเป็นอย่างดี
 
ประเพณีและวัฒนธรรม
 
ประเพณีถือศีลกินเจ
        ในช่วงเดือน 9 ของทุกปี ระยะเวลานี้จะมีศาลเจ้าต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่ ศาลเจ้ากิ๊วอ๋องไต่เต่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าตั๋วแป๊ะก๋ง จัดให้มีการกินเจ และประทับทรงของบรรดาเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ลงมาอวยชัยให้พร
ประเพณีขึ้นปีใหม่
        ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เทศบาลจะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวอำเภอห้วยยอด
ประเพณีตรุษจีน (ปีใหม่)
        ในเดือน 3 ของทุกปี การไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว และเยี่ยมญาติพี่น้อง โดยเทศบาลจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันจ่ายก่อนถึงวันตรุษจีน 2 วัน โดยภายในงานจัดให้มีการส่งเสริมการซื้อ ขายพืช ผัก ผลไม้ ของเซ่นไหว้ของพ่อค้า แม่ค้า การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามประเพณีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าที่ปลอดสารพิษและถูกหลักอนามัย
ประเพณีเช็งเม้ง (ไหว้สุสาน)
        โดยญาติพี่น้องมาร่วมกันในการไหว้สุสานนั้น ๆ ด้วย เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติพี่น้อง นิยมมาพบปะสังสรรค์กันทุกปี จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ 1 ส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพชนของตนที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่าง ๆ ไว้ อีกทั้งยังถือเป็นโอกาสรวมญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล จะได้กลับมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตนทุกปี ซึ่งตามสุสานต่าง ๆ บรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำอาหารคาว หวาน ผลไม้ รวมทั้งหมูย่าง ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำเมืองตรังมาเซ่นไหว้ และได้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีเป็นประจำทุกปี
ประเพณีสงกรานต์
        เทศบาลจะจัดให้มีพิธีรดน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และก่อเจดีย์ทราย
ประเพณีลอยกระทง
        ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี เทศบาลได้จัดให้มีประเพณีวันลอยกระทง มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง
ประเพณีแต่งงาน
        จะมีการจัดงานใหญ่โต พิมพ์บัตรเชิญแขกไปร่วมรับประทานอาหาร แห่ขบวนเจ้าบ่าวโดยรถยนต์ จำนวนแขกที่ได้รับเชิญจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความกว้างขวางของเจ้าภาพ
ประเพณีงานศพ
        เทศบาลมีสถานฌาปนกิจสำหรับจัดงานศพ ในท้องที่อำเภอห้วยยอด การจัดงานจะไม่นิยมออกบัตรเชิญแต่นิยมพิมพ์แผ่นประกาศโดยระบุชื่อผู้ตาย ชื่อเจ้าภาพตามลำดับ พร้อมทั้งวัน เวลา จัดฌาปนกิจปิดประกาศไว้ตามร้านกาแฟ หรือสถานที่ชุมชน หรือออกอากาศทางวิทยุกระจายเสีย
การละเล่นพื้นเมือง
        เช่น หนังตะลุง มโนราห์ มีเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ
กีฬาพื้นเมือง
        มีสนามชนโค 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการชนไก่ กัดปลา
ประเพณีอื่น ๆ
        ของพุทธศาสนิกชน ที่ประชาชนให้ความสนใจ และได้มีส่วนร่วมอยู่มากได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา และประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ เป็นประจำทุกปี
 
การศึกษา
ประชากรโดยทั่วไปในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาดี ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลมี 5 แห่ง ดังนี้
        1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน มี 2 แห่ง สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับ ประถมศึกษา ได้แก่
        1.1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์่
 
นักเรียน 1,734 คน
ครู / อาจารย์ 56 คน
ห้องเรียน 45 ห้อง
        1.2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
 
นักเรียน 1,186 คน
ครู / อาจารย์ 56 คน
ห้องเรียน 28 ห้อง
   
        2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลมี 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา (รับโอนมาจากโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
นักเรียน 743 คน
ครู / อาจารย์ 39 คน
ห้องเรียน 24 ห้อง
   
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาล ตั้งอยู่ที่วัดห้วยยอด
 
นักเรียน 75 คน
ครู / อาจารย์ 3 คน
ห้องเรียน 2 ห้อง
   
        4. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 มี 2 แห่ง ได้แก่
        4.1 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
 
นักเรียน 707 คน
ครู / อาจารย์ 37 คน
ห้องเรียน 24 ห้อง
        4.2 โรงเรียนห้วยยอด สอนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
 
นักเรียน 2,597 คน
ครู / อาจารย์ 87 คน
ห้องเรียน 59 ห้อง
   
 
กีฬานันทนาการ / พักผ่อน
สนามกีฬากลาง จำนวน 1 แห่ง
สนามแบดมินตัน จำนวน 1 แห่ง
สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง
สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 แห่ง
หอสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
สนามเปตอง จำนวน 2 แห่ง
สนามตะกร้อ จำนวน 2 แห่ง
สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 แห่ง
สนามเทนนิส จำนวน 1 แห่ง
        สวนสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง คือ
        1. สวนสาธารณะตำหนัก รื่นรมย์ ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ห่างจากสำนักงานเทศบาล ประมาณ 200 เมตร ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย
        2. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ และสวนหย่อมลานพักผ่อน บริเวณสี่แยกหมอณุ
        3. ศูนย์เยาวชนของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ให้บริการด้านศูนย์ออกกำลังกาย อบสมุนไพร, กีฬาเปตอง, เซปักตะกร้อ และเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง)
   
การสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้
        1. โรงพยาบาล
        1.1 เอกชน คือ โรงพยาบาลเอกชน
  ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย 30 รายต่อวัน บุคลากรทางการแพทย์มีแพทย์ 2 คน พยาบาล 4 คน ผู้ช่วยพยาบาล 5 คน
        1.2 รัฐบาล คือ โรงพยาบาลห้วยยอด
  ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลไปประมาณ 1 กิโลเมตร ขนาด 90 เตียง บุคลากรมี แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 4 คน เทคนิคการแพทย์ 5 คน พยาบาล 63 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน เภสัชกร 6 คน ผู้ป่วยเฉลี่ย 315 รายต่อวัน
   
        2. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลห้วยยอด
        โดยโรงพยาบาลห้วยยอดร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยยอด จัดขึ้นเป็นสถานที่ให้บริการโดยจะให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว ทันตกรรม ที่สามารถใช้ยาประจำบ้านได้ มีพยาบาลวิชาชีพ 5 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน เภสัชกร 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน เจ้าพนักงานทันตภิบาล 1 คน ผู้ช่วยทันตภิบาลคน อสม. รวม 127 คน โดยมีอสม.เทศบาล 72 คน อสม.หมู่บ้าน 65 คน มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 350 ราย
   
        3. คลินิก มี 5 แห่ง
        สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
        ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับแรก ได้แก่
              1. โรคความดันโลหิตสูง
              2. โรคไขมันในเลือดสูง
              3. ทันตกรรม
              4. ผู้ป่วยโรคเริ้อรัง
              5. โรคทางเดินหายใจ
   
การสุขาภิบาล
        ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำสะอาดสำหรับผู้อุปโภค บริโภค พอเพียง ตลอดปี 3,000 หลังคาเรือน การกำจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีถังขยะรองรับไว้บริการ ประมาณ 3,000 ครัวเรือน โดยมีรถบรรทุกขยะของเทศบาลจัดเก็บและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน
   
ลักษณะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แหล่งน้ำ
        ในเขตเทศบาลมีลำคลองและลำธารสาธารณะเล็ก ๆ ไหลผ่านตัวเมือง ดังนี้  
        - คลองห้วยยอด มีความยาว 3,100 เมตร เป็นลำธารที่มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกโตนคลาน ซึ่งตกมาจากเขา หรือควนในเหยา สายน้ำนี้ไหลผ่านตัวเมืองห้วยยอด และไหลไปลงแม่น้ำตรังที่ตำบล ปากคม ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง
         - คลองห้วยแห้ง มีความยาว 3,400 เมตร เป็นลำธารที่มีต้นกำเนิดมาจากเขาห้วยแห้ง ไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือ สภาพคลองปัจจุบันตื้นเขิน และขาดน้ำในช่วงฤดูแล้งเช่นกัน
        - ห้วยหลักแก้ว ความยาว 1,312 เมตร เป็นลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลมาจากภูเขาบริเวณหมู่บ้านป่าขี้ทรายไหลอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ของที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน
         - ห้วยไสถั่ว มีความยาว 1,553 เมตร
   
  การระบายน้ำ
        ระบบระบายน้ำของเมืองเป็นท่อระบายน้ำ คสล. และท่อเหลี่ยม คสล. โดยท่อระบายน้ำ คสล. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร มีจำนวน 5 สาย มีความยาวรวม 2,340 เมตร ส่วนท่อเหลี่ยม คสล. มีความกว้างท่อ 0.50 - 0.70 เมตร มีความยาวรวม 12,843 เมตร เป็นระบบรวมของน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและน้ำฝนลงสู่ราง หรือคูระบายน้ำสาธารณะ และถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทางน้ำสาธารณะ ซึ่งได้แก่ คลองห้วยยอด คลองห้วยแห้ง และห้วยหลักแก้ว ซึ่งระบบน้ำทิ้งเหล่านี้ มิได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียก่อน จากการปล่อยน้ำเสียของชุมชน โดยไม่มีการบำบัด ทำให้คูคลองดังกล่าวเริ่มเน่าเสีย มีกลิ่น และมีสีดำคล้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เทศบาลจะต้องหามาตรการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
        
  ขยะ
        การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน บริการได้ประมาณ 3,000 ครัวเรือน พนักงานทำความสะอาดรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยแยกเป็นพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถขยะคันละ 5 คน และพนักงานทำความสะอาดกวาดถนน 11 คน ทำการวิ่งเก็บขนขยะมูลฝอยวันละ 1 เที่ยวต่อคัน ปริมาณขยะที่เทศบาลสามารถเก็บขนได้ประมาณ 10 ตัน ต่อวัน เป็นขยะรวม นำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ ณ ที่กำจัดขยะของเทศบาลนครตรัง เนื่องจากขณะนี้เทศบาลยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาที่ทิ้งขยะเป็นการถาวร ซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กำจัดขยะรวมของอำเภอห้วยยอดในอนาคต
        - ปริมาณขยะ 10 ตันต่อวัน
        - รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น