สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 
        สัญลักษณ์ดวงตราประจำเทศบาลตำบลห้วยยอดเป็นรูปแห่งพระธรณีบีบมวยผมประทับยืนอยู่บนภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ลำน้ำ หมายถึง ผลประโยชน์ในอำเภอห้วยยอดตั้งแต่เดิม มาจากแร่ป่าไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์มากจึงได้ยกย่องนำเอารูปพระแม่ธรณี มาเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอห้วยยอด เทศบาลตำบลห้วยยอดจึงได้นำมาใช้เป็นดวงตราประทับเทศบาลด้วยเช่นกัน
   
        ประวัติเทศบาลตำบลห้วยยอดเทศบาลตำบลห้วยยอด เดิมเป็นสุขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลตำบลห้วยยอด เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2530 ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2530 กำหนดเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
   
        ด้านทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเขต 4 ตอนกระบี่-ตรัง ตรง กม.2.650 และตรงคอสะพานข้ามคลองห้วยแห้งฝั่งเหนือจากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบริมคลองห้วยแห้งฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองห้วยแห้งฝั่งเหนือตรงจุดซึ่งห่างจากศูนย์กลางทางรถไฟสายทุ่งสง-ตรัง ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นตั้งฉากเป็นระยะ 300 เมตร
   
        ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางทางรถไฟสายทุ่งสง-ตรัง ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอน กระบี่-ตรัง ตรงกม. 26.650 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
   
        ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับศูนย์กลางถนนกัลปศาสน์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนกัลปศาสน์ ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉาก เป็นระยะ 300 เมตร ตรงจุดซึ่งห่างจากสามแยกที่ถนนสุขาภิบาล 6 บรรจบกับถนนกัลปศาสน์ ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 1,250 เมตร
   
        ด้านทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนกระบี่-ตรัง จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1