สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
แผนที่
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด
เเลขที่ 357 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7527-1331 โทรสาร : 0-7527-1332
www.huaiyodcity.go.th
Email-huaiyodcity@gmail.com
Facebook : huaiyodcity trang

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด   

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด 

 

   - หมายเลขโทรศัพท์

0-7527-1331

   - โทรสาร

0-7527-1332

ปลัดเทศบาล

0-7523-5142

รองปลัดเทศบาล

0-7527-2284

สำนักปลัดเทศบาล

0-7527-1332

   - งานทะเบียนราษฎร

0-7527-1471

   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0-7527-1494,199

กองคลัง

0-7527-1582

   - งานพัสดุและทรัพย์สิน

0-7523-5544

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0-7523-5463,0-7527-1500

   - ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลห้วยยอด

0-7527-1935

กองช่าง

0-7529-0469

กองการศึกษา

0-7527-2284

   - โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา

0-7527-1169

กองวิชาการและแผนงาน

0-7527-2301

กองสวัสดิการสังคม

0-7527-2302

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้วยยอด

0-7527-1546

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด

0-7529-0130

สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลห้วยยอด

0-7558-2874

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ(ฟิตเนส)

0-7527-1565