สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
จ่าเอกชัยยัณฑ์ แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุจิตรา ชุมนาค
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทิพยวรรณ ศรีเปารยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางจำปูน สิงหพันธ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายชวลิต เจือกโว้น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายปิยกิตติ์ เกลือมีผล
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวทิราพร เกลาเกลี้ยง
เจ่าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพนิดา ฮ่อสกุล
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายพฤติพงษ์ รัตนะอุดม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอมร โภคาวัฒนา
พนักงานขับรถยนต์
นายประสิทธิ บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธันยธร ศิลป์ทองแท้
คนงานบันทึกข้อมูล
นางสาวขวัญฤทัย อินแก้วศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพงษ์ จริงจิตร
พนักงานดับเพลิง
นายอรุณ เวสวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายประมวล นามวงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพันธุ์ จิตรอักษร
พนักงานดับเพลิง
นายพรรณชาติ เพ็ชรฤทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายอดิเทพ วังสกุล
พนักงานดับเพลิง
นายชิตสกนธ์ วรกฤติโอฬาร
พนักงานดับเพลิง