สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
บุคลากรโรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยยอดวิทยา
 
นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
นางสาวณัฏฐิรา เตโชวิทวัสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีรัตน์ อินทจักร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธิมา สงสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรนันท์ จิตรอักษร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศณีย์ เรืองชู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศิธร ภิรมย์นภา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายรุ้ง สังเกต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางผโลทัย ทองย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรรตพรรณ จันทร์เอียด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวินัย ดำคง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกมลวรรณ อุยสุย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรฤทธิ์ สงศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรีย์ เดชอรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรัญญา จันทรจนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงลักษณ์ ธรรมเดโช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรนิภา พิรามวิทวัส
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยุทธชัย เทพสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิสารัตน์ บุญช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยุทธการ แย้มแก้ว
ครูชำนาญการ
นายสุทธิ์ วัฒนโภคา
ครูชำนาญการ
นางสาวปลินธร เพ็ชรฤทธิ์
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา บัวชูก้าน
ครูชำนาญการ
นางวิญญูดา จันทรจนา
ครูชำนาญการ
นางอาภรณ์ เทียมแก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวสุทิศา เป็นสุข
ครู
นางระวีวรรณ วารินสะอาด
ครู
นายวิทวัฒน์ รอดอินทร์
ครูผู้ช่วย
นางสาววิชญาพร มานันตพงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัสลินดา นิแต
ครูผู้ช่วย