สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางปัณฑิตา เอียดทอง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด
นางพัชรี แทนสุวรรณ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวญาดารัศม์ ชูเวช
ครูอันดับ คศ.1
นางสาวนพสรณ์ ละไม้พันสธื
พนักงานจ้างทั่วไป