สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางยินดี ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปิยนารถ ธนภพ
นักบริหารงานคลังระดับต้น
.
นางสาวปิ่นปินัทธ์ โทธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางการะเกด คงนคร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสิริณ สุขการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
.
นางสาวนภัสนันท์ เขียวรอดภัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายประวิทย์ โหล๊ะเตย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสุภา เคี่ยมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางพวงทิพย์ เจือกโว้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธรรมรัตน์ ปานสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวศศิธร ไชยกาล
พนักงานจ้างเหมา