สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา
นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกิ่งกาญจน์ เกียรติเมธา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นาางสาวแพรขวัญ รัตนมณี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางปัทมา แก้วน่วม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี สงหนู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรัชนี เจริญฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายปฐมพงศ์ ลีละวาณิชย์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายภัทรพล ส่งแสง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นายพลวัฒน์ บุญธะรา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวกัญญารัตน์ คงเอียด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน