สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวพลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางพิมมาส จันทร์ผ่อง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายเดชศักดิ์ดา แก้วเซ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกฤตภาส ปัญจวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายประสิทธิ์ ดำคง
ผู้ช่วยช่างภาพ
.
.