สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปรียภัทร์ พลเดช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางทัศนีย์ หอยสังข์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจริยา ทองแจ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ