สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
นายสุธรรม เหมไพบูลย์
ปลัดเทศบาล
081-3672597
นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
093-5781692
จ่าเอกชัยยัณห์ แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-8117830
.
น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
086-9470986
นางยินดี ส่งแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
087-8934627
.
นางสาวแพรวนภา ผลาวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
093-5781692
นายสุวิทย์ มักคุ้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-6748438
.
.
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
093-7436896
นายวิโรจน์ ฤทธิ์ชู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-7436896
.
.
นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
089-9734970
นางนงนาถ เอียดชูทอง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด
091-7895947
นางชุติมา โต๊ะหีม
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลห้วยยอด
081-7374039