สายตรงนายก : 089-289-9009
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยอด

 
วิสัยทัศน์              
           “ห้วยยอดเมืองน่าอยู่  ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี”

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จำนวน   7   ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย

     1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
     2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน            
     3)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     4)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข               
     5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
     6)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     7)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม